เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS111006
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอ่านหลากหลาย การอ่านบันเทิงคดี การอ่านสารคดี การสร้างคำศัพท์ การอ่านเร็ว กระบวนการอ่าน กลยุทธ์การอ่าน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Extensive reading, reading fiction, reading non-fiction, vocabulary building, fluency reading, reading process, reading strategies