เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS111002
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทักษะการฟังและพูดในชีวิตประจำวัน การทักทาย การอำลา การแนะนำตนเอง การเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง การนัดหมาย การขอโทษ การสื่อสารทางโทรศัพท์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Listening and speaking skills in everyday life, greeting, farewell, self introduction, telling story about oneself, making appointments, apologizing, telephone communication