เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS111001
version : 1
ชื่อวิชา : การออกเสียงภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การออกเสียงภาษาอังกฤษ พยัญชนะ สระ การเน้นเสียงระดับคำ การเน้นเสียงระดับประโยค วัจนะต่อเนื่อง ทำนองเสียง จังหวะ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Pronunciation of English consonants, vowels, word stress, sentence stress, connected speech, intonation, rhythm