เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS434906
version : 1
ชื่อวิชา : การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายทางสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิด รูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการจัดการและกระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม บทบาท กิจกรรมการพัฒนา และผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรชุมชนและเครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts, patterns, structures, management and development processes of community organizations and social networks, concering to community and social development, roles, development activities andimpacts to communities and societies, their problems and obstacles in implementation of community organizations and social networks, case studies