เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS434905
version : 1
ชื่อวิชา : การทำให้เป็นเมืองและการพัฒนาชุมชนเมือง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ขอบเขต แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชนเมือง แนวคิดเกี่ยวกับเมืองศึกษา องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมือง รูปแบบ วิธีการ ปัญหา การแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเมืองและการกลายเป็นเมือง การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนเมือง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, scope, concept and objectives of urban community development, concepts for urban studies, urbanization, body of knowledge on urban community development, patterns, methods, and problems inurban development and solutions sustainbible development of urban communities