เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS434807
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับงานพัฒนาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of listening, speaking, reading and writing English language skills for communication in various situations for social development