เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS434806
version : 1
ชื่อวิชา : ธรรมาภิบาลการพัฒนาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิด วิธีการ กระบวนการวางแผนการธรรมาภิบาลในการพัฒนาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนพัฒนาระดับต่างๆ วิธีการและกระบวนการสำหรับธรรมมาภิบาลใน การพัฒนาสังคมของโครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน การวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินโครงการพัฒนา การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts, methods and planning processes of in good governance in social development, relationships between different levels of planning, methods and processes of good governance in social developmentprojects of government and privates, analysis of enabling and risk factors in implementing, monitoring and evaluation of development projects