เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS434805
version : 1
ชื่อวิชา : ความคิดเชิงระบบกับการพัฒนาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและความหมายของความคิดเชิงระบบ ตัวแบบของการจัดการและการวิเคราะห์ความคิดเชิงระบบ ทฤษฎีไร้ระเบียบและความซับซ้อนของสังคม ตัวแบบประชาชนในธุรกิจ ราชการ เอกชนขององค์กร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and meaning of the system thinking, model of system thinking management and analysis, chaos theory and complications of society, multi-plural system thinking government non-government business people model.