เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS434785
version : 1
ชื่อวิชา : สหกิจศึกษาทางพัฒนาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ในองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรพัฒนาภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการการพัฒนาสังคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Full-time participation in social development with private, governmental organizations, non-governmental organizations or related authorities approved by social development management curriculum committee at least one semester