เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS433904
version : 1
ชื่อวิชา : การพัฒนาในประชาคมอาเซียน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานขั้นแนะนำเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศในประชาคมอาเซียน ประเด็นปัจจุบันของการพัฒนาในประชาคมอาเซียน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Introduction on ASEAN community, political and socio-economic development in ASEAN countries, current issues on development in ASEAN community