เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS433903
version : 1
ชื่อวิชา : วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความเป็นมา ความหมาย ปรัชญา แนวคิด เป้าหมาย ความสำคัญ ระดับ ประเภทของวิสาหกิจชุมชน การจัดการกลุ่ม การจัดการด้านการผลิต การพัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ์ การจัดการการตลาด การจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยจำกัดในการจัดการวิสาหกิจชุมชน แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งความเป็นมา ความหมาย ประเภท ลักษณะสำคัญ การใช้แนวคิดกิจการเพื่อสังคมในประเทศต่าง ๆ และประเทศไทย แนวทางการพัฒนาภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมและปัจจัยความสำเร็จ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Background, meanings, philosophy, concepts, goals, importance, levels, types of community enterprise, group management, production management, production improvement and packaging, marketingmanagement, public relations management, factors promoting or impeding community enterprise management, and guide for promoting and improving community enterprises, history, definition, types crucialcharacteristics, the application of social enterprise, concepts in various countries and Thailand, guide for developing other social enterprise sectors and successful factors