เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS433902
version : 1
ชื่อวิชา : กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสำคัญ แนวคิด ปรัชญา กระบวนการการเรียนรู้ วิธีการ ยุทธศาสตร์ บรรยากาศ และเทคนิค กระบวนการในการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดการความรู้สำหรับสังคมฐานความรู้และองค์การยุคใหม่ของ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้และการบริหารองค์การ การถอดบทเรียน และชุมชนปฏิบัติ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Importance, concept, philosophy, learning process, methods, strategies, atmosphere and techniques of learning processes for social development, concepts of knowledge management, knowledgemanagement for knowledge-base society and modern organization of knowledge management, knowledge management and organization administration, lesson learn and community of practice