เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS433901
version : 1
ชื่อวิชา : ชุมชนศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนศึกษา ชุมชนเปรียบเทียบในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง แนวทาง วิธีการและเครื่องมือในการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การจัดทำรายงานและการใช้ประโยชน์จากการศึกษาชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge, concepts and theories of community studies, contemporary hybrid community in Makong sub-region, methods and tools to community study, community analysis and report of community study