เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS433804
version : 1
ชื่อวิชา : การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเรื่องสื่อเพื่อการพัฒนา ทฤษฎีการสื่อสาร การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาสังคมขององค์กรต่าง ๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of Media Utilization for Social Development, theory of communication and media utilization for social Development in organizations