เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS433803
version : 1
ชื่อวิชา : จิตสาธารณะและองค์กรภาคประชาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ และปัญหาของจิตสาธารณะและองค์กรภาคประชาสังคม กรณีศึกษาของการปฎิบัติที่ดีในองค์การที่มีจิตสาธารณะ องค์การที่มีจิตสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts, meanings, components processes and problems of public spirit and civil organization, case studies of best practices in organization with public spirit social morals and ethics