เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS433802
version : 1
ชื่อวิชา : ผู้ประกอบการสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการ แนวคิด และองค์ประกอบของผู้ประกอบการสังคม การศึกษาภาคสนาม ด้านการจัดการพัฒนาสังคมและผู้ประกอบการสังคม กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยทฤษฎีการพัฒนาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles, concepts and components of social entrepreneur, field study on social development management of Social Entrepreneur, case studies and analysis and synthesis with social development theories