เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS433801
version : 1
ชื่อวิชา : สวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ หลักการ ขอบเขตของสวัสดิการสังคม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมในประเทศต่าง ๆ องค์การสวัสดิการสังคม นโยบายสังคมและนโยบายสวัสดิการสังคม บริการต่างๆ ที่รัฐบาลและเอกชนจัดขึ้น โครงการบริการสังคมสำหรับครอบครัว เด็ก เด็กกำพร้า คนชรา คนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและแรงงาน สวัสดิการชุมชนและแนวโน้มการจัดบริการสวัสดิการสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings, importance, components, forms, principle, scope of social welfare, basic concepts of social work, concept of social welfare, social welfare in various countries, social welfare organization, social and socialwelfare policies, services provided by public policy and private sectors and social service programs for families, children, orphans, the aged, the disabled and laborers, community welfare and trends of social welfare services