เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS433602
version : 1
ชื่อวิชา : การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสำคัญของปัญหาการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ คำถามการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาสังคม การเขียนรายงานการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Importance of research problems, formulation of objectives, research questions, conceptual frameworks, quantitative research and qualitative research methodology for social development, research report writing