เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS433601
version : 1
ชื่อวิชา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย แนวคิด การตั้งหัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย กระบวนการวิจัย บทบาทผู้มีส่วนร่วม เทคนิคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และกรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings, concepts, research topics, research questions,research objectives, conceptual frameworks, research processes, roles of participants, research techniques, research methods and case studies