เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS433501
version : 1
ชื่อวิชา : แนวคิดและกระบวนการพัฒนาชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปรัชญา ขอบเขต ความหมายของการพัฒนา แนวคิดเชิงวิพากษ์และทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก ทฤษฎีการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความยากจนของประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนและความอยู่ดีมีสุข
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Philosophy, scopes and meanings of development critical concepts and theories of mainstream development, development strategies related to poverty of civil society, people participation and well-being