เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS424785
version : 1
ชื่อวิชา : สหกิจศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับอาชีพนักสังคมวิทยา ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Practical in sociology profession in government or non-government agency with approval from the department of sociology and anthropology