เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS424405
version : 1
ชื่อวิชา : การวิจัยเชิงประเมินผล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยประเมินผล การเขียนโครงการ การประเมินผลโครงการ รูปแบบการประเมินผลโครงการ ข้อมูลเพื่อการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานโครงการประเมินผล การเผยแพร่ข่าวสารการประเมินผล และจรรยาบรรณของนักวิจัยประเมินผล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic concept of evaluation research, project writing, program evaluation, patterns of evaluation, data for evaluation, data analysis, writingreport of program evaluation, distribution of information evaluation and ethics of evaluation researcher