เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS424303
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดสังคมวิทยาการพัฒนา ความหมาย กระบวนการ และผลกระทบของ การพัฒนาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สถานการณ์การพัฒนา และประเด็นปัญหาการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ของโลก วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของประเด็นเฉพาะทางสังคมวิทยาการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept of development sociology, meaning, process and impacts of development on society and natural enviroment, development situationand problems in different world, methodology for comparative studies and analysis of selected topics in development sociology