เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS424205
version : 1
ชื่อวิชา : ขบวนการสังคมและประชาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย พัฒนาการ และความเชื่อมโยงของขบวนการสังคมและประชาสังคม แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการสังคม แนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคมแนวคิดและการเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย ประชาสังคมกับการจัดการความขัดแย้ง แนวโน้มขบวนการสังคม และประชาสังคมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings, development and linkages between social movement and civil society, concepts ane theories of social movement, concepts andanalysis of civil society, concepts and movement of Thai civil society, civil society and conflict management, trends of Thai social movement and civil society