เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS424204
version : 1
ชื่อวิชา : แรงงานกับสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงาน การเคลื่อนย้ายและการย้ายถิ่นของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบ แรงงานนอกระบบและผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ระดับครอบครัวและชุมชน ผลกระทบนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อแรงงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic concepts of labour, labour mobility and migration in industry and impacts, informal labour and effect on economic and social aspects in household and community level, impact of economic and social policies on labour