เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS424203
version : 1
ชื่อวิชา : การย้ายถิ่นและการทำให้เป็นเมือง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีและประเภทของการย้ายถิ่น การวัดการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นของประชากรบางประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่น และผลกระทบของการย้ายถิ่น การทำให้เป็นเมืองในประเทศ กระบวนการเจริญเติบโตของเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นกับการทำให้เป็นเมือง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Theories and types of migration, measurements of migration, migration is some countries especially in Thailand, factors affectingmigration and the impacts of migration, urbanization in some countries, the process of city growth, and relationship between migration and urbanization