เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS424118
version : 1
ชื่อวิชา : ชายแดนศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ลักษณะ และความสำคัญของชายแดน พัฒนาการของการศึกษาชายแดน ความสำคัญของการศึกษาชายแดน การเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดน ชาติพันธุ์ธำรงและชาตินิยมในพื้นที่ชายแดน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ชายแดน กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชายแดน และปัญหาในพื้นที่ชายแดน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings, characteristics, and importance of borders, development of border studies, importance of border studies, transborder movements, ethnicity and nationalism in borderlands, culture and identities ofborderlanders, economic activities in border areas, and problems in borderlands