เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS424116
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาสุขภาพ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและศาสตร์อื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับสุขภาพ โรคบทบาทผู้ป่วย อาชีพที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และองค์การการให้บริการสุขภาพในชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and theories in sociology and other disciplines related to health, disease, patients’ role, careers in healthcare, and organization of health services in the community