เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS424202
version : 1
ชื่อวิชา : หลักการวิเคราะห์ชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายและการวิเคราะห์ชุมชน หลักการและวิธีการศึกษาชุมชน และทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับ ชุมชนเพื่อการวางแผนชุมชน การเตรียมชุมชน การกระทำชุมชน และการพัฒนาชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meanings and analysis of community, principles and methods of community study, theories of community for community planning, community preparation, community action, and community development