เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423404
version : 1
ชื่อวิชา : เทคนิคการจัดการข้อมูลวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อสืบค้นข้อมูล เทคนิคการจัดการข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Applications of computer programs for data retrieval, data management, for research, the applications of computer programs for data analysis of quantitative and qualitative research in sociology and anthropology