เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423403
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ฐานคิดในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะการวิจัยและข้อมูลเชิงคุณภาพ แนวคิดที่สำคัญ ขั้นตอน เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Philosophy in phenomenology, application of the qualitative research, characteristics of qualitative research and data, key concepts, process and methodology in qualitative methodology