เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423402
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย การออกแบบการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การวัดตัวแปร การพัฒนาแบบสัมภาษณ์ การจัดกระทำกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of quantitative research, research problem identification, conceptual framework development, research design, research hypothesis,population and sample, variable measurement, interview schedule, data processing, data analysis, and research report writing