เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423304
version : 1
ชื่อวิชา : องค์การระหว่างประเทศกับการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ บทบาทของ องค์กรระหว่างประเทศ และความร่วมมือระดับภูมิภาคในการพัฒนา บรรษัทข้ามชาติในระบบทุนนิยมโลก องค์กรพัฒนาเอกชนขบวนการทางสังคมและเครือข่ายภาคประชาชนในการพัฒนาระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งและแนวทางแก้ไขในการพัฒนาระหว่างประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept and theories of international cooperation, roles of international organization and regional cooperation organization in development, multinational corporations in world capitalist system,nongovernmental organizations, social movement and people networks in international development, analysis of conflicts and solutions in international development