เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423302
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาองค์กร
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมวิทยาองค์กร รูปแบบและบทบาทขององค์กรในสังคม สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ การวิเคราะห์องค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์กร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept and theories related to sociology of organization, forms and functions of organization in modern and postmodern societies, organizational analysis and inter-organization changes and development