เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423301
version : 1
ชื่อวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความเป็นมนุษย์และชีวิตในทัศนะทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรมนุษย์กับองค์กรและชุมชน การวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การศึกษานอกสถานที่
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Humanism and life according to science, social sciences, and humanity perspectives, concepts and theories of human resources and development, relationships among human resources, organizations, and community,analysis and planning of human resource development for economic and social development, field study