เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423206
version : 1
ชื่อวิชา : ลุ่มน้ำโขงศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะทางภูมินิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ความร่วมมือและ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สภาพและความสำคัญปัจจุบันของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงในบริบทของภูมิภาคนิยม และโลกาภิวัตน์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Geo-ecology characteristics, historical development, diversities of cultures and ethnicity in Mekong countries, co-operations and changes inthe socio-economic and political aspects, current state and significance of Mekong countries in regionalism and globalization context