เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423201
version : 1
ชื่อวิชา : วัฒนธรรมศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประวัติความเป็นมา มโนทัศน์ แนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย และทฤษฎีหลักในวัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมและอุดมการณ์ วัฒนธรรม ความหมาย และความรู้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ วัฒนธรรม โดยเน้นถึงระบบคุณค่าของสังคมที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Histories, concepts, thoughts, methodology, and main theories related to cultural studies culture and Ideology culture meaning and knowledge theories of social and cultural change emphasizing on values with rapid changes