เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423121
version : 1
ชื่อวิชา : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดระเบียบวิธีวิจัย และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นถึงโครงสร้างทางสังคม และระบบคุณค่าของสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts, methodology, and theories of social and culture change, are emphasizing on social structure and values with rapid changes