เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423120
version : 1
ชื่อวิชา : มานุษยวิทยาสื่อ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสำรวจและวิพากษ์สื่อในเชิงมานุษยวิทยา ตลอดจนพิจารณาอิทธิพลของสื่อมวลชนและสื่อรูปแบบใหม่ที่มีต่อผู้คนและวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Anthropological investigation and critique of media, and the impacts of mass media and new media on people and culture in contemporary societies