เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423119
version : 1
ชื่อวิชา : มานุษยวิทยาเรือนร่าง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสำรวจความคิดเกี่ยวกับเรือนร่างของมนุษย์ และการวิพากษ์ความรู้ วาทกรรม และมายาคติที่เกี่ยวเนื่องกับเรือนร่างของมนุษย์ในแง่มุมทางมานุษยวิทยาและศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Exploration of ideas regarding the human body, and critique of knowledge, discourses, and myths on the human body in perspectives of anthropology and related disciplines