เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423117
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาว่าด้วยเพศวิถี
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เพศภาวะพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับ ร่างกายและตัวตนของผู้หญิง เพศสัมพันธ์ในบริบทของสังคม วัฒนธรรมและอำนาจ ปัญหาทางเพศและการให้การปรึกษาปัญหาเพศในสังคมปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Knowledge, understanding and attitude towards sex, gender, human sexual behavior, concepts of the female body and the self, sexual relation relate in the social context of culture and power, sex problems and sex counseling in current society