เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423115
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาการเมือง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ขอบเขต และกำเนิดของสังคมวิทยาการเมือง ประเด็นหลักและแนวทางการศึกษาสังคมวิทยาการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคมอื่นๆ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง การวิเคราะห์โครงสร้างทางอำนาจ และบทบาทของกลุ่มอำนาจต่างๆในสังคม พินิจศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง การขัดเกลาทางการเมือง ภาวะผู้นำทางการเมือง ระบอบประชาธิปไตย และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, scope and the origins of political sociology, approaches and key concepts in political sociology, the relationship between social structure, culture and other social institutions, political behavior of peoplein political process, analysis of power structure and other pressure group, to concider political culture, political socialization, political leader, democracy and political change