เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423114
version : 1
ชื่อวิชา : จิตวิทยาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ขอบข่ายและวิธีการศึกษาของจิตวิทยาสังคม การรับรู้เกี่ยวกับปัจเจกบุคคลและกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคมและ พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ตัวตนและเอกลักษณ์ ทางสังคม ความรักและ ความก้าวร้าว ความขัดแย้งและแนวทางยุติความขัดแย้ง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Study of definition, scope and research methodology of social psychology, perceiving individuals and groups, social interactions in group,attitudes, norms and behavior of individuals, self and social identity, love aggression, conflict and conflict resolution