เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423113
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาเมือง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สภาพการทำให้เป็นเมือง การวิเคราะห์โครงสร้างหน้าที่ของเมือง รูปแบบความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : This course focuses on urbanization, analysis of urban structures and functions, patterns of relationship, changes and problems occurring in urban society