เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423112
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาชนบท
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เนื้อหาสาระของสังคมวิทยาชนบท และการศึกษาสังคมชนบท แนวคิดและทฤษฎี ในการวิเคราะห์สังคมชนบท การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพ ลักษณะประชากรและวิถีชีวิต การจัดระเบียบทางสังคมของสังคมชนบท การเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบท ปัญหาชนบท และการวิเคราะห์ปัญหาชนบท ชนบทในยุคโลกาภิวัตน์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Content of rural sociology and rural social studies, concepts and theories in analysis of rural society, settlements and occupation, demographic characteristics and way of life, social organization of ruralsociety, rural change and analysis of rural change, rural problems and analysis of rural problems, rural society in the globalization