เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423111
version : 1
ชื่อวิชา : มานุษยวิทยาประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ขอบข่ายและความหมายของมานุษยวิทยาประยุกต์ พัฒนาการของมานุษยวิทยาในสังคมไทยและสังคมโลก หลักการในการประยุกต์มานุษยวิทยา ในการทำงานกับกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ กรณีศึกษาในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ บทบาทของมานุษยวิทยาประยุกต์ในปัจจุบัน มานุษยวิทยากับการพัฒนาและการแก้ปัญหาสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Scope and meaning of applied anthropology, development of applied anthropology in Thai society and in the world society, principle of applied anthropology in working with various cultural groups, case studiesfrom Thailand and other countries, role of applied anthropology in the present, anthropology in social development and problem solvings