เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423109
version : 1
ชื่อวิชา : สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง การใช้สถิติสำหรับหนึ่งตัวแปรสองตัวแปร ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การหาขนาดตัวอย่าง ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน ความแตกต่างค่าเฉลี่ย ความสัมพันธ์ และการแปลผลในการวิเคราะห์ข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Descriptive and inferential statistics, use of statistics for univariate, bivariate for social research, sample size determinate type of sampling, test of hypothesis of mean difference, association and interpretation of data analysis