เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423108
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาเศรษฐกิจ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พรมแดนของศาสตร์สังคมวิทยาเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ แนวคิดสังคมวิทยาเศรษฐกิจคลาสสิคเกี่ยวกับต้นกำเนิดและพัฒนาการของระบบทุนนิยม ผลสืบเนื่องทาง สังคมของระบบทุนนิยม แนวคิดสังคมวิทยาเศรษฐกิจร่วมสมัยเกี่ยวกับการทันสมัยและการพัฒนาโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม วัฒนธรรมและการบริโภค และทุนทางสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Boundary of economic sociology and economics, classical economic sociology concepts on the origins and development of capitalism, social consequences of capitalism,contemporary economic sociology concepts related to modernization and development, globalization and localism, culture and consumption, and social capital