เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS423107
version : 1
ชื่อวิชา : สังคมวิทยาการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยาการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างประเทศในระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก บทบาทและผลกระทบของการติดต่อสื่อสารในการพัฒนา เศรษฐกิจ การเมืองสังคมและวัฒนธรรมในประเทศกำลังพัฒนาและประชาคมโลก และการวิเคราะห์ปัญหาการติดต่อสื่อสารในการสังคมปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and theories of sociology of communication, international communication on world political economy, roles and impacts of communication in economic, political and socio-cultural development ofdeveloping countries and world community, analysis of communication problems in contemporary society