เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS422401
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยขั้นแนะนำทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิธีการค้นคว้าหาความรู้ หลักการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ความสำคัญของปัญหาวิจัยและการพัฒนากรอบแนวความคิด บทบาทของแนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและจริยธรรมของการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Inquiry methods, sociological and anthropological research principle, significance of research problem and conceptual framework development roles of concepts and theories in research,research design, data collection, data analysis, report writing and research ethics